0912-688-799 info@amore.vn
Tang 1 – Phong Khach (1)
Tang 1 – Phong Khach (1)
Tang 1 – Phong Khach (2)
Tang 1 – Phong Khach (3)
Tang 1 – Phong An (3)
Tang 1 – Phong An (1)
Tang 1 – Phong An (2)
Tang 1 – Phong An (4)
Tang 1 – Phong Bep (1)
Tang 1 – Phong Bep (2)
Tang 1 – Phong Bep (3)
Tang 2 – Phong Ngu Chinh (2)
Tang 2 – Ve Sinh 1 (1)
Tang 2 – Ve Sinh 1 (2)
Tang 2 – Ve Sinh 1 (3)
Tang 3 – Phong Ngu Con Gai (1)
Tang 3 – Phong Ngu Con Gai (2)
Tang 3 – Phong Ngu Con Gai (3)
Tang 3 – Phong Ngu Con Gai (4)
Tang 3 – Phong Ngu Con Trai (1)
Tang 3 – Phong Ngu Con Trai (2)
Tang 3 – Phong Ngu Con Trai (3)
Tang 4 – Phong Tho (2)
Tang 4 – Phong Tho (3)
Tang 4 – Phong Tho (1)
Tang 1 – San Truoc (1)
Tang 1 – San Truoc (2)
Tang 1 – San Truoc (3)
Tang 1 – San Sau (1)
Tang 1 – San Sau (2)
Tang 1 – San Sau (3)
Tang 1 – Phong Khach (1) Tang 1 – Phong Khach (2) Tang 1 – Phong Khach (3) Tang 1 – Phong An (3) Tang 1 – Phong An (1) Tang 1 – Phong An (2) Tang 1 – Phong An (4) Tang 1 – Phong Bep (1) Tang 1 – Phong Bep (2) Tang 1 – Phong Bep (3) Tang 2 – Phong Ngu Chinh (2) Tang 2 – Ve Sinh 1 (1) Tang 2 – Ve Sinh 1 (2) Tang 2 – Ve Sinh 1 (3) Tang 3 – Phong Ngu Con Gai (1) Tang 3 – Phong Ngu Con Gai (2) Tang 3 – Phong Ngu Con Gai (3) Tang 3 – Phong Ngu Con Gai (4) Tang 3 – Phong Ngu Con Trai (1) Tang 3 – Phong Ngu Con Trai (2) Tang 3 – Phong Ngu Con Trai (3) Tang 4 – Phong Tho (2) Tang 4 – Phong Tho (3) Tang 4 – Phong Tho (1) Tang 1 – San Truoc (1) Tang 1 – San Truoc (2) Tang 1 – San Truoc (3) Tang 1 – San Sau (1) Tang 1 – San Sau (2) Tang 1 – San Sau (3)

Công trình : Nội thất nhà ở biệt thự

Địa điểm : Làng VKCA, Hà Nội

Chủ đầu tư : Chị Thanh

Hoàn thành : Tháng 12 năm 2014

Thiết kế & thi công : Công ty cổ phần Amore ( Amore Corp )