0912-688-799 info@amore.vn
Phong Khach (2)
Phong Khach (2)
Phong Khach (3)
Phong Khach (4)
Phong Khach (5)
Phong Khach (6)
Phong Khach (7)
Phong Khach (8)
Phong Khach (1)
Phong Bep (1)
Phong Bep (2)
Phong Ngu Chinh (1)
Phong Ngu Chinh (2)
Phong Ngu Chinh (3)
Phong Ngu Ba (4)
Ban Cong
Phong Ngu Ba (1)
Phong Ngu Ba (2)
Phong Ngu Ba (3)
Phong Ngu Chinh (4)
Phong Ngu Con Gai (1)
Phong Ngu Con Gai (2)
Phong Ngu Con Gai (3)
Phong Ngu Khach (1)
Phong Khach (2) Phong Khach (3) Phong Khach (4) Phong Khach (5) Phong Khach (6) Phong Khach (7) Phong Khach (8) Phong Khach (1) Phong Bep (1) Phong Bep (2) Phong Ngu Chinh (1) Phong Ngu Chinh (2) Phong Ngu Chinh (3) Phong Ngu Ba (4) Ban Cong Phong Ngu Ba (1) Phong Ngu Ba (2) Phong Ngu Ba (3) Phong Ngu Chinh (4) Phong Ngu Con Gai (1) Phong Ngu Con Gai (2) Phong Ngu Con Gai (3) Phong Ngu Khach (1)

Công trình : Nội thất căn hộ chung cư cao cấp

Địa điểm : Tòa nhà Hà Đô Park View, Cầu Giấy, Hà Nội

Chủ đầu tư : Anh Sơn

Hoàn thành : Tháng 9 năm 2015

Thiết kế & thi công : Công ty cổ phần Amore ( Amore Corp )