0912-688-799 info@amore.vn
Hbi Office 1
Hbi-office-1
Hbi-office-2
Hbi-office-3
Hbi-office-4
Hbi-office-5
Hbi-office-6
Hbi-office-7
Hbi-office-8
Hbi-office-9
Hbi-office-10
Hbi-office-11
Hbi-office-12
Hbi-office-13
Hbi-office-14
Hbi Office 1 Hbi Office 2 Hbi Office 3 Hbi Office 4 Hbi Office 5 Hbi Office 6 Hbi Office 7 Hbi Office 8 Hbi Office 9 Hbi Office 10 Hbi Office 11 Hbi Office 12 Hbi Office 13 Hbi Office 14

Công trình : Nội thất văn phòng HBI

Địa điểm : Hưng Yên, Việt Nam

Chủ đầu tư : Công ty TNHH HBI Vietnam

Hoàn thành : Tháng 9 năm 2015

Thiết kế & thi công : Công ty cổ phần Amore ( Amore Corp )